Aktualności

09.04.2015 - Przyznano stopnie doktorskie

Do dnia 31 marca 2015 r. Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa nadała stopnie doktora nauk technicznych sześciu osobom, które były uczestnikami Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) realizowanych w ramach projektu pt.: "Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych". Wszyscy doktoranci GIG, a więc 10 osób mają otwarte przewody doktorskie. Obronione już rozprawy doktorskie to:

 • Natalia Kamińska-Pietrzak, rozprawa pt.: "Wpływ szybkości pirolizy mieszanek węglowo – biomasowych na reaktywność karbonizatów w zgazowaniu powietrzem"
 • Ewa Lisiecka, rozprawa pt.: "Metoda i urządzenie do optycznego pomiaru temperatury w procesie podziemnego zgazowania węgla"
 • Ewa Marek, rozprawa pt.: "Dynamika procesu spalania pojedynczych ziaren węglowych w atmosferze wzbogaconej w tlen"
 • Anna Sygała, rozprawa pt.: "Wpływ temperatury na właściwości skał w procesie podziemnego zgazowania węgla"
 • Beata Urych, rozprawa pt.: "Modelowanie pirolizy w procesie podziemnego zgazowania węgla"
 • Alina Żogała, rozprawa pt.: "Symulacja komputerowa wpływu wody i tlenu w czynniku zgazowującym na parametry gazu syntezowego"

Tematyka wszystkich przygotowywanych rozpraw obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne o dużym znaczeniu praktycznym, np. dla procesu podziemnego zgazowania węgla. Wyniki tych prac będą mogły być wykorzystane w praktyce przemysłowej oraz projektach naukowo-badawczych, realizowanych między innymi w Głównym Instytucie Górnictwa.

Studia doktoranckie z zakresu czystych technologii węglowych (ISD CTW) kształciły kadry naukowe na potrzeby otwartego w maju 2013 roku Centrum Czystych Technologii Węglowych i współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z ponad 50 kandydatów na studia wybranych zostało 10 osób, a najlepsi absolwenci mają zagwarantowane miejsca pracy.

Wykłady i ćwiczenia obejmowały szereg bardzo szeroko pojętych aspektów naukowych i badawczych związanych z CTW, m.in.: technologie czystego spalania, bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę paliwami, podstawy technologii pozyskiwania pierwotnych Ÿródeł energii, środowiskowe aspekty wykorzystania węgla, technologie zgazowania węgla, technologie pozyskiwania paliw płynnych z węgla, analizę cyklu życia w procesach czystego węgla, zaawansowane metody monitorowania emisji zanieczyszczeń w Czystych Technologiach Węglowych.

05.11.2014 - Obrona rozprawy doktorskiej w ramach ISD CCTW

30 października 2014r. z sukcesem odbyła się pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej w ramach ISD CCTW pani Ewy Marek pt.: "Dynamika procesu spalania pojedynczych ziaren węglowych w atmosferze wzbogaconej w tlen". Promotorem tej pracy był prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk. Pani doktor Ewie Marek serdecznie gratulujemy!

 • 01
 • 01
 • 01
 • 01

29.09.2014 - Już wkrótce 1 października i rozpoczyna się ostatni 7 semestr naszych studiów w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW).

Obecnie wszyscy nasi doktoranci mają otwarte przewody doktorskie. Są to:

 • Natalia Kamińska - Pietrzak, rozprawa pt.: "Wpływ szybkości pirolizy mieszanek węglowo-biomasowych na reaktywność karbonizatów w zgazowaniu powietrzem"
 • Ewa Lisiecka, rozprawa pt.: "Metoda i urządzenie do optycznego pomiaru temperatury w procesie podziemnego zgazowania węgla"
 • Ewa Marek, rozprawa pt.: "Dynamika procesu spalania pojedynczych ziaren węglowych w atmosferze wzbogaconej w tlen"
 • Anna Sygała, rozprawa pt.: "Wpływ temperatury na właściwości skał w procesie podziemnego zgazowania węgla"
 • Beata Urych, rozprawa pt.: "Modelowanie pirolizy w procesie podziemnego zgazowania węgla"
 • Alina Żogała, rozprawa pt.: "Symulacja komputerowa wpływu wody i tlenu w czynniku zgazowującym na parametry gazu syntezowego"
 • Joanna Hauser, rozprawa pt.: "Model wyboru technologii energetycznego wykorzystania węgla w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju".
 • Krystian Salamon, rozprawa pt.: "Geologiczno górnicze i techniczne aspekty zapewnienia szczelności reaktora podziemnego zgazowania węgla"
 • Daniel Karolczyk, rozprawa pt.: "System informatyczny do obsługi optoelektronicznych czujników temperatury i gazów w procesie podziemnego zgazowania węgla"
 • Robert Baron, rozprawa pt.: "Ocena ryzyka środowiskowego związanego z wpływem procesu podziemnego zgazowania węgla na wody podziemne".
W przypadku dwóch rozpraw wyznaczono już recenzentów. Recenzje rozprawy jednej z naszych doktorantek Pani mgr inż. Joanny Hauser, są już złożone w Radzie Naukowej GIG, a obrona przewidziana jest jeszcze w tym roku.

Z ponad 50 kandydatów na studia w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW). wybranych zostało 10 osób, a najlepszym absolwentom gwarantowane są miejsca pracy w nowoczesnym Centrum Czystych Technologii Węglowych. Wszyscy doktoranci otrzymywali stypendia naukowe.

Wykłady i ćwiczenia obejmowały szereg bardzo szeroko pojętych aspektów naukowych i badawczych związanych z CTW, m.in.: technologie czystego spalania, bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę paliwami, podstawy technologii pozyskiwania pierwotnych źródeł energii, środowiskowe aspekty wykorzystania węgla, technologie zgazowania węgla, technologie pozyskiwania paliw płynnych z węgla, analizę cyklu życia w procesach czystego węgla, zaawansowane metody monitorowania emisji zanieczyszczeń w Czystych Technologiach Węglowych.

Zajęcia teoretyczne wspierane były ćwiczeniami laboratoryjnymi z wykorzystaniem laboratoriów nowo otwartego Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG, w których oprócz ćwiczeń przewidzianych programem studiów, studenci mogli prowadzić własne badania Nasi słuchacze mieli też możliwość występowania z wnioskami o dofinansowanie własnych projektów badań podstawowych w ramach konkursów na finansowanie projektów badawczych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W trakcie seminariów naukowych doktoranci w obecności opiekunów naukowych i przewodniczącego Rady Naukowej GIG przedstawiali postęp naukowy i zakres zrealizowanego procesu badawczego, dzięki czemu uzyskać można było na każdym etapie pracy doktorskiej cenne wskazówki promotora i Rady Naukowej GIG.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady metodą wideokonferencji z wykorzystaniem platformy e-learningowej wykładowców z uczelni zagranicznych, a były to wykłady prof. Tomasz Wiltowskiego z Uniwersytetu w Illinois, USA pt.: "Produkcja wodoru z węgla - przykład czystej technologii węglowej" oraz "Węgiel - paliwo z przeszłości czy paliwo przyszłości" oraz wykład prof. Piotra Moncarza ze Stanford University pt.: "Czyste technologie węglowe - spojrzenie zza oceanu".

Przyjętą w projekcie GIG formułą realizacji szkoleń był tzw. blended e-learning, czyli forma kształcenia wykorzystująca zarówno metody nauczania tradycyjnego, jak i zdalnego. Dzięki temu uczestnikom zaoferowana została pełniejsza i bardziej atrakcyjna metoda uczenia się z modułem kształcenia na odległość.

25.09.2014 - Tematyka wszystkich przygotowywanych rozpraw doktorantów naszych studiów studiów w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) dotyczy nowych rozwiązań technicznych o dużym znaczeniu praktycznym, np. dla procesu podziemnego zgazowania węgla.

GIG jest od kilku lat mocno zaangażowany w prace mające na celu opracowanie bezpiecznej technologii podziemnego zgazowania węgla, realizując projekty współfinansowane przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali, jak również przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie trwa końcowy etap procesu eksperymentalnego procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW) w warunkach czynnej kopalni, który od 30 czerwca 2014r. prowadzony jest w KWK Wieczorek w Katowicach należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Pilotowa instalacja została wybudowana wspólnymi siłami Głównego Instytutu Górnictwa i KHW S.A. na terenie KWK "Wieczorek" w związku z realizacją zadania badawczego pt.: "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej". GIG w tym zadaniu jest jednostką wiodącą w zakresie prac dotyczących PZW. Oprócz opracowania strategii rozwoju zgazowania węgla w Polsce, głównym utylitarnym celem zadania w zakresie PZW jest opracowanie projektu technologicznego i wstępnego studium wykonalności instalacji demonstracyjnej PZW w skali 20 MW. Jako podstawowe źródło danych w tym zakresie będą rezultaty wielodobowej próby w skali pilotowej w pokładzie 501 w KWK Wieczorek.

Należy podkreślić, że prowadzona próba ma charakter badawczy i oprócz sprawdzenia założeń technologicznych ma również odpowiedzieć na pytania związane z określeniem oddziaływania tego procesu na środowisko oraz z jego bezpiecznym prowadzeniem.

"Próba prowadzona obecnie w KWK Wieczorek ma charakter badawczy i oprócz sprawdzenia założeń technologicznych ma również odpowiedzieć na pytania związane z określeniem oddziaływania tego procesu na środowisko oraz z jego bezpiecznym prowadzeniem. Eksperyment ma również pokazać czy procesem da się sterować i czy można go na dowolnym etapie zatrzymać." - mówi prof. Krzysztof Stańczyk, nadzorujący eksperyment.

Budowa instalacji w warunkach czynnej kopalni węgla była przedsięwzięciem niespotykanym dotychczas w polskiej praktyce górniczej, co powodowało konieczność rozwiązania szeregu problemów natury formalno-prawnej związanych ze spełnieniem wymogów Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Podziemne zgazowanie węgla, polega na doprowadzeniu do zapalonego złoża węgla czynnika zgazowującego i odbiorze wytworzonego gazu o wartości przemysłowej na powierzchni. Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu jest umiejętne sterowanie podawaniem czynnika zgazowującego tak, by uzyskać temperaturę umożliwiającą wytwarzanie gazów o określonym składzie. Gaz uzyskiwany z węgla w procesie podziemnego zgazowania może mieć wiele zastosowań. Można go użyć do wytwarzania ciepła i elektryczności w energetyce, może zastąpić gaz ziemny w chemii, można go także użyć do wytwarzania paliw płynnych. Wytworzony gaz spalany jest w pochodni, a w przyszłości, w instalacji demonstracyjnej posłuży do zasilania kotła pracującego w układzie z turbiną parową. Po zakończeniu eksperymentu i całkowitym wygaszeniu georeaktora zostaną przeprowadzone wszechstronne prace pozwalające na określenie wytrzymałości mechanicznej powstałej kawerny poprocesowej oraz badania środowiskowe oceniającej oddziaływanie procesu podziemnego zgazowania węgla na środowisko.

11.09.2014 - Przedłużenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW)

Uprzejmie informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IV POKL Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) realizowane w ramach projektu pt.: "Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych" zostały przedłużone o siódmy semestr do dnia 28.02.2015r. w celu zrealizowania końcowych etapów przygotowujących do obrony oraz przeprowadzenia obron prac doktorskich.

Aneks do warunków zaliczenia "Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych" (ISD CTW)

Ze względu na przedłużenie studiów doktoranckich o jeden semestr warunki zaliczenia zmieniają się w sposób przedstawiony poniżej.

Warunki zaliczenia VI semestru studiów:

 • zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie wszystkich zaliczeń, zgodnie z programem ISD CTW, potwierdzone wpisem w indeksie i na karcie egzaminacyjnej
 • opracowanie wyników badań i przygotowanie publikacji naukowej prezentującej wyniki badań
 • wygłoszenie seminarium doktorskiego przed otwarciem przewodu.
Warunki zaliczenia VII semestru studiów:
 • zaliczenie 15 godzin zajęć seminaryjnych, potwierdzone wpisem w indeksie
 • wygłoszenie seminarium prezentującego opracowaną pracę doktorską
 • złożenie pracy doktorskiej w Sekretariacie Rady Naukowej GIG.
Po zaliczeniu VII semestru studiów doktorant otrzymuje "Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich".

07.07.2014 - Kolejne przewody doktorskie

Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa otworzyła w czerwcu 2014 r. trzy kolejne przewody doktorskie dla uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) realizowanych w ramach projektu pt.: "Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych". Łącznie 10 osób, a więc wszyscy nasi doktoranci mają otwarte przewody doktorskie. Ponadto rozprawy dwóch osoby zostały już złożone i wyznaczeni zostali recenzenci.
Są to dysertacje:

 • mgr inż. Ewy Marek, rozprawa pt.: "Dynamika procesu spalania pojedynczych ziaren węglowych w atmosferze wzbogaconej w tlen", praca pod kierunkiem pana prof. dr hab. inż. Krzysztofa Stańczyka.
 • mgr inż. Joanny Hausner, rozprawa pt.: "Model wyboru technologii energetycznego wykorzystania węgla w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju", praca pod kierunkiem pani prof. dr hab. inż. Barbary Białeckiej.
Tematyka wszystkich przygotowywanych rozpraw obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne o dużym znaczeniu praktycznym, np. dla procesu podziemnego zgazowania węgla. Wyniki tych prac będą mogły być wykorzystane w praktyce przemysłowej oraz projektach naukowo-badawczych, realizowanych między innymi w Głównym Instytucie Górnictwa.

Studia doktoranckie z zakresu czystych technologii węglowych (ISD CTW) kształcą kadry naukowe na potrzeby otwartego w maju 2013 roku Centrum Czystych Technologii Węglowych i współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z ponad 50 kandydatów na studia wybranych zostało 10 osób, a najlepsi absolwenci mają zagwarantowane miejsca pracy.

03.04.2014 - Konferencja "Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej"

Zapraszamy doktorantów do udziału w konferencji "Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej", pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, która odbędzie sie 8 kwietnia 2014 r. w Katowicach, w Budynku Altus, przy ul. Uniwersyteckiej 13. Mowa będzie m.in. o podziemnym zgazowaniu węgla . Szczegółowe informacje na stronie konferencji.

25.03.2014 - Próba uruchomienia procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW) w warunkach czynnej kopalni

24 marca 2014r. w kopalni Wieczorek w Katowicach należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego rozpoczęła się próba uruchomienia procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW) w warunkach czynnej kopalni. Czytaj dalej...

24.02.2014 - Kolejne przewody doktorskie uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa otworzyła kolejne przewody doktorskie uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) realizowanych w ramach projektu pt.: "Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych". Już 7 osób ma prace na zaawansowanym etapie i otwarte przewody doktorskie, są to:

 • mgr inż. Natalia Kamińska - Pietrzak, rozprawa pt.: "Wpływ szybkości pirolizy mieszanek węglowo - biomasowych na reaktywność karbonizatów w zgazowaniu powietrzem"
 • mgr inż. Ewa Lisiecka, rozprawa pt.: "Metoda i urządzenie do optycznego pomiaru temperatury w procesie podziemnego zgazowania węgla"
 • mgr inż. Ewa Marek, rozprawa pt.: "Dynamika procesu spalania pojedynczych ziaren węglowych w atmosferze wzbogaconej w tlen"
 • mgr inż. Anna Sygała, rozprawa pt.: "Wpływ temperatury na właściwości skał w procesie podziemnego zgazowania węgla"
 • mgr Beata Urych, rozprawa pt.: "Modelowanie pirolizy w procesie podziemnego zgazowania węgla"
 • mgr inż. Alina Żogała, rozprawa pt.: "Symulacja komputerowa wpływu wody i tlenu w czynniku zgazowującym na parametry gazu syntezowego"
 • mgr inż. Joanna Hauser, rozprawa pt.: "Model wyboru technologii energetycznego wykorzystania węgla w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju".
Tematyka przygotowywanych rozpraw obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne o dużym znaczeniu praktycznym, np. dla procesu podziemnego zgazowania węgla. Wyniki tych prac będą mogły być wykorzystane w praktyce przemysłowej oraz projektach naukowo-badawczych realizowanych między innymi w Głównym Instytucie Górnictwie. Zakres tych prac obejmuje obszar Czystych Technologii Węglowych, przez które to pojęcie rozumiane są różne technologie przemysłowe, w aspekcie zarówno górniczym, jak i energetycznym oraz chemicznym, w których wykorzystywany jest węgiel. Są to tematy nośne, znajdujące zainteresowanie nie tylko w Europie, ale także w innych krajach świata.

Studia doktoranckie z zakresu czystych technologii węglowych (ISD CTW) kształcą kadry naukowe na potrzeby otwartego w maju 2013 roku Centrum Czystych Technologii Węglowych i współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z ponad 50 kandydatów na studia wybranych zostało 10 osób, a najlepsi absolwenci mają zagwarantowane miejsca pracy.

03.12.2013 - Konferencja informacyjna programu "DoktoRIS"

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji oraz wsparciem w ramach projektu serdecznie zapraszamy na konferencję inaugurującą rozpoczęcie nowego naboru wniosków. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w Auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej projektu www.doktoris.us.edu.pl

17.10.2013 - Seminarium doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

17 października 2013r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się seminarium doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) realizowanych w ramach projektu pt.: "Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych".

Pod okiem promotorów doktoranci prowadzą zaawansowane prace zmierzające do pomyślnego zakończenia podjętych rozpraw doktorskich. Rada Programowa Studiów zadecydowała, że większość osób ma już prace na etapie pozwalającym na podjęcie działań w celu otwarcia przewodu. Tematyka przygotowywanych rozpraw ma charakter niezwykle innowacyjnych o dużym znaczeniu praktycznym, np. dla procesu podziemnego zgazowania węgla czy dynamika procesu oxy-spalania.

 • 01
 • 01
 • 01
 • 01

25.09.2013 Rusza trzeci rok Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Od października 2013r. w Głównym Instytucie Górnictwa rusza kolejny, trzeci już rok Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) realizowanych w ramach projektu pt.: "Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W nadchodzących semestrach zajęcia prowadzone będą w blokach obejmujących przede wszystkim środowiskowe aspekty wykorzystania węgla, takich jak: LCA - analiza cyklu życia dla czystych technologii węglowych, zaawansowane metody monitorowania emisji zanieczyszczeń w Czystych Technologiach Węglowych (CTW), bezpieczeństwo energetyczne, technologie zagospodarowania odpadów CTW, trendy i tendencje badawcze w rozwoju czystych technologii węglowych, pozyskiwanie pierwotnych źródeł energii. Zajęcia teoretyczne wsparte są ćwiczeniami laboratoryjnymi z wykorzystaniem laboratoriów nowo otwartego Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG, w których oprócz ćwiczeń przewidzianych programem studiów, studenci prowadzą własne badania. W V semestrze ćwiczenia laboratoryjne obejmują badania w obszarze monitoringu środowiska - badanie jakości wód i powietrza. W październiku br. odbędzie się także seminarium naukowe podczas którego doktoranci w obecności opiekunów naukowych i przewodniczącego Rady Naukowej GIG przedstawią postępy w realizacji swoich prac doktorskich.

Podobnie jak w ubiegłym semestrze zaplanowano zajęcia z udziałem wykładowcy z uczelni zagranicznej, co pozwoli na spojrzenie na problematykę czystych technologii węglowych z perspektywy tematyki realizowanej poza granicami kraju. W minionym roku akademickim dwa wykłady, metodą wideokonferencji z wykorzystaniem platformy e-learningowej przeprowadził prof. Tomasz Wiltowski z Uniwersytetu w Illinois, USA, pt.: "Produkcja wodoru z węgla - przykład czystej technologii węglowej" oraz "Węgiel - paliwo z przeszłości czy paliwo przyszłości".

Doktoranci przez cały okres studiów otrzymują gwarantowane stypendium, ponadto mają możliwość korzystania z nowoczesnej formy kształcenia, jaką jest e-learning.

18.06.2013 Reportaż z otwarcia Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z otwarcia CCTW:

14.05.2013 Centrum Czystych Technologii Węglowych oficjalnie otwarte.

Dla współczesnego górnictwa węglowego jednym z istotnych problemów są wyzwania środowiskowe, a wśród nich szczególnym są Czyste Technologie Węglowe. Właśnie w odpowiedzi na powyższe wyzwania Główny Instytut Górnictwa zrealizował największy w województwie śląskim projekt inwestycyjny w zakresie infrastruktury badawczej obejmujący budowę Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW). 14 maja 2013 z udziałem ponad 200 znakomitych gości Centrum zostało uroczyście otwarte. Dzięki temu w Polsce powstał wiodący europejski ośrodek badawczy, w którym będą rozwijane i opracowywane nowe procesy i technologie z obszaru czystych technologii węglowych.

Centrum składa się trzech części:

 • Część laboratoryjna na terenie GIG w Katowicach, gdzie zostały zlokalizowane nowoczesne laboratoria badawcze. Prowadzone tu będą prace interdyscyplinarne, m.in. w zakresie własności ciał stałych, cieczy i gazów (w tym szczególnie paliw), energetyki, inżynierii procesowej oraz nanotechnologii. Ponadto, będą realizowane prace badawcze związane z minimalizacją skutków środowiskowych wykorzystania węgla, rozpoznania potencjału składowania dwutlenku węgla, oceny jakości paliw stałych, efektywności wytwarzania i użytkowania energii.
 • Część technologiczna na terenie GIG-Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie, gdzie będą prowadzone, między innymi badania nad zastosowaniem gazu procesowego z podziemnego zgazowania węgla do bezpośredniego uwodornienia węgla. Ponadto, został wybudowany podziemny poligon dla badań nad rozwojem technologii podziemnego zgazowania węgla.
 • Część technologiczna na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wybudowane tu zostały instalacje technologiczne w skali PDU (Process Development Unit) oraz stanowiska badawcze w skali wielkolaboratoryjnej, m.in. do zgazowania i oksyspalania paliw stałych w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym.

Główna siła Centrum to skoncentrowanie w jednym miejscu wielu kompatybilnych stanowisk badawczych, pozwalających rzeczywiście kompleksowo "rozpracować" wiele technologii z zakresu czystych technologii węglowych - uważa prof. Krystyna Czaplicka, kierownik projektu CCTW.

Budowa Centrum była możliwa dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, a projekt ten o wartości prawie 194 mln znalazł się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To Centrum to nasz wkład do polskiej i światowej nauki oraz gwarancja efektywnego wykorzystania polskiego bogactwa jakim jest węgiel - powiedział prof. Józef Dubiński, Naczelny Dyrektor GIG - Wyniki badań uzyskane w ten sposób będzie można komercjalizować i stosować w przemyśle.

27.03.2013 Pierwszy przewód doktorski otwarty

Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa otworzyła pierwszy przewód doktorski w ramach projektu pod nazwą: "Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie Czystych Technologii Węglowych" (ISD CTW).

Przewód otworzyła Pani mgr inż. Joanna Hauser, a funkcje promotora Rada Naukowa GIG powierzyła pani prof. dr hab. inż. Barbarze Białeckiej. Tytuł tej rozprawy doktorskiej brzmi: "Model wyboru technologii energetycznego wykorzystania węgla w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju".

Głównym celem pracy jest opracowanie modelu wspomagającego wybór optymalnej ekologicznie, ekonomicznie i społecznie czystej technologii węglowej możliwej do zastosowania na terenie Śląska. Przedmiotem badań będą czynniki warunkujące wdrożenie czystych technologii węglowych na Śląsku, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. Czynniki te określono poprzez zbadanie niezgodności pomiędzy oczekiwaniami, a potwierdzoną w badaniach wiedzą i faktycznymi potrzebami implementacji nowych technologii na obszarze GZW. Ich analiza pozwala na zbudowanie dodatkowych narzędzi, w tym propozycji programów edukacyjnych czy rozporządzeń, mających na celu zmniejszenie barier społecznych związanych z wdrażaniem nowych technologii. Dzięki temu opracowany zostanie projekt systemu informatycznego wspomagającego zastosowanie tych technologii w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Budowa takiego narzędzia może mieć istotne znaczenie dla dalszego rozwoju zrównoważonych technologii CTW.

Studia doktoranckie z zakresu czystych technologii węglowych (ISD CTW) kształcą kadry naukowe na potrzeby otwieranego w maju br. Centrum Czystych Technologii Węglowych i współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z ponad 50 kandydatów na studia wybranych zostało 10 osób, a najlepsi absolwenci mają zagwarantowane miejsca pracy.

19.02.2013 Aktualizacja planu na IV semestr

Zaktualizowany plan zajęć na IV semestr do pobrania w zakładce Plan zajęć.

17.12.2012 Nowe możliwości realizacji projektów badawczych dla studentów ISD CTW

Słuchacze Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) realizowanych w Głównym Instytucie Górnictwa mają możliwość występowania z wnioskami o dofinansowanie własnych projektów badań podstawowych. Konkursy na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora ogłaszane są przez Narodowe Centrum Nauki i organizowane są pod akronimem PRELUDIUM.
Konkurs obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

Doktoranci ISD CTW mogą występować z wnioskami jako osoby fizyczne, bez konieczności poświadczenia zatrudnienia na dzień składania wniosku w jednostce, w którym będzie realizowany projekt. Środki finansowe są z kolei przekazywane wyłącznie tej jednostce. W przypadku wniosku złożonego przez osobę fizyczną, warunkiem finansowania projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot realizujący projekt.

Projekty mogą trwać od 1 roku do 3 lat. Liczba wszystkich członków zespołu badawczego nie może przekraczać trzech osób, a w jego skład powinien wchodzić kierownik projektu (osoba składająca wniosek) i opiekun naukowy/promotor (osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora), oraz opcjonalnie jeden wykonawca (np. pracownik techniczny).

Doktoranci ISD CTW mają zatem możliwość znacznego poszerzenia możliwości prowadzenia swoich badań. Studia w GIG realizowane są w ramach projektu pt.: "Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.06.2012 Wykład "Czyste Technologie Węglowe - Spojrzenie zza Oceanu".

16 czerwca doktoranci ISD CTW uczestniczyli w wykładzie p.t. "Czyste Technologie Węglowe - Spojrzenie zza Oceanu", wygłoszonym przez prof. Piotra Moncarza ze Stanford University. Wykład przeprowadzony został metodą wideokonferencji w ramach nadzoru profesorów wizytujących.
Celem przewidzianym do osiągnięcia przez studenta było zrozumienie wyzwań i szans stojących przed naukowcami i technologami polskimi w związku z wyjątkową i przez długi czas niepodważalną rolą węgla w energetyce polskiej.

Prof. Piotr Moncarz na Stanford University jest Consulting Profesorem oraz dyrektorem programu Top 500 Innovators, a także współzałożycielem Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy (US-Polish Trade Council, USPTC). Głównym celem USPTC jest stworzenie w Dolinie Krzemowej US - Poland Innovation Hub, który ma wspierać polskie firmy próbujące podbić międzynarodowe rynki. Jest również członkiem zarządu San Francisco Global Trade Council Naukowo zajmuje się inżynierią budowli i infrastruktury narażonych na trzęsienia ziemi i ruchy tektoniczne, systemami kontroli ryzyka katastrof, tematyką energii odnawialnych i czystych energii.

Prof. Piotr Moncarz zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem międzynarodowym w obszarach wdrożeń najnowszych technologii, np. energetycznych.
Od lat pełni stanowisko wiceprezesa korporacji Exponent - wiodącej firmy międzynarodowej w dziedzinie katastrof, ich zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych o krytycznym znaczeniu dla klienta. Exponent zatrudnia naukowców i inżynierów z 90 różnych dyscyplin, w sumie 900 pracowników rozrzuconych po ponad 20 oddziałach w 5 krajach. Zarząd korporacji działa w Dolinie Krzemowej.
Jest członkiem rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, należy również do Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk Technicznych.

26.04.2012 Nowoczesne formy kształcenia na studiach doktoranckich w Głównym Instytucie Górnictwa.

W ramach trwających obecnie Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) w Głównym Instytucie Górnictwa doktoranci mają możliwość korzystania z nowoczesnej formy kształcenia, jaką jest e-learning, czyli taka forma nauki na odległość ("distance learning"), w której brak jest fizycznego kontaktu z nauczycielem.

Nauka z wykorzystaniem e-learningu przewyższa inne metody nauczania ze względu na przeniesienie środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na uczącego się. Umożliwia też samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie online.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) realizowane są przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu p.t. "Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyjętą w projekcie GIG formułą realizacji szkoleń jest tzw. blended e-learning, czyli forma kształcenia wykorzystująca zarówno metody nauczania tradycyjnego, jak i zdalnego. Dzięki temu uczestnikom zaoferowana została pełniejsza i bardziej atrakcyjna metoda uczenia się z modułem kształcenia na odległość. System e-learningu działający w GIG obejmuje dwa rodzaje szkolenia:

 • synchroniczne w którym zapewniony jest kontakt słuchaczy z wykładowcą. W tym rodzaju szkolenia bierze się pod uwagę zarówno kontakt bezpośredni - na sali wykładowej jak i pośredni w postaci wideokonferencji, telefonii internetowej VOIP lub tzw. chatu, oraz
 • asynchroniczne, w którym nie ma bezpośredniego kontaktu słuchaczy z wykładowcą, przez co możliwe jest samodzielny dostęp słuchacza do treści wykładu.

Bezpośrednie zajęcia Studium odbywają się w soboty i niedziele w GIG. Zajęcia e-learningu synchronicznego transmitowane są w ściśle określonych godzinach i dniach na żywo z sali seminaryjnej Studium. Zajęcia seminaryjne, repetytoria sprawdzające wiedzę, niektóre rodzaje ćwiczeń (tablicowe) oraz wybrane wykłady (np. połączone z dyskusją sterowaną przez wykładowcę) realizowane są zawsze synchronicznie przy obecności wykładowcy w sali seminaryjnej.

Podczas sesji e-learningowej synchronicznej prowadzący szkolenie - wykładowca musi zajmować się wieloma rzeczami w tym samym czasie. Nie tylko musi prowadzi swoją prezentację, ale również zwracać uwagę na pytania od uczestników i tekstowe komentarze w formie "chat'u". Dlatego ramach systemu e-learning opracowano system wsparcia - technicznego i merytorycznego dla studentów i wykładowców. Zgodnie z przesłankami teoretycznymi e-learningu przyjęto w projekcie zasadę rosnącego udziału nauczania zdalnego w miarę realizacji programu: począwszy od 10 % programu na pierwszym semestrze do 30% na piątym i szóstym semestrze.

Do realizacji tego systemu nauczania wybrana została platforma programowa MOODLE, jedna z najpopularniejszych platform e-learningowych na świecie. Jej niewątpliwą zaletą jest to, iż jest oprogramowaniem typu open source. Istotnym składnikiem funkcjonującego w GIG systemu e-learningu jest baza wiedzy (repozytorium) gromadząca wszystkie materiały związane z realizacją programu dydaktycznego. Wszystkie zajęcia przygotowane są według uznanych standardów ECC (standardy intefejsu, standardy kompatybilności, standardy jakości składu, standardy projektowania edukacyjnego).

25.10.2011 Aktualizacja planu na I semestr

Zaktualizowany plan zajęć na I semestr do pobrania w zakładce Plan zajęć 11/12.

14.10.2011 Informacja dla osób z listy rezerwowej

Informujemy, że wszystkie osoby zakwalifikowane na ISD CTW podpisały deklarację przystąpienia do projektu, tym samym rekrutacja na ISD CTW została zakończona.

11.10.2011 Zdjęcia z inauguracji

Dnia 08.10.2011 o godz.10.00 odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku "Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych" (ISD CTW). Zdjęcia z tej uroczystości dostępne są tutaj

07.10.2011 Plan zajęć

W zakładce Plan zajęć 11/12 jest już dostępny plan na I semestr.

04.10.2011 Udział w inauguracji

Informujemy, że udział w Inauguracji pierwszego roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych" dotyczy 10 osób zakwalifikowanych na ISD CTW.
Osoby z listy rezerwowej otrzymają stosowne informacje po 08.10.br.

03.10.2011 Inauguracja pierwszego roku

Inauguracja odbędzie się dnia 08.10.2011 o godz.10.00 w budynku Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, w auli im. prof. Marcina Boreckiego. Szczegóły w zakładce Informacje dla studentów.

30.09.2011 Wyniki kwalifikacji

Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa poniżej w załączniku.
Wyniki kwalifikacji lub tutaj

29.09.2011 Lista osób przyjętych

Lista osób przyjętych na ISD CTW wraz z listą rezerwową ukaże się jutro po godz. 12.00.

21.09.2011 Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Czystych Technologii Węglowych odbędą się 28.09.br. Szczegóły dotyczące rozmów kandydaci otrzymają pocztą elektroniczną.